Politica societatii Transurb S.A. privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform REGULAMENTULUI GENERAL NR.679/2016 pentru protectia datelor cu caracter
personal – privind tratarea PETITIILOR

 Societatea Transurb S.A  inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  J17684/1998, numar unic de inregistrare 10890801, sediu social in strada Basarabiei nr. 4, Galati, va informeaza prin prezenta despre modalitatea in care efectueaza prelucrarea datelor personale si despre drepturile pe care le au persoanele vizate in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR) cu privire la solutionarea petitiilor.

PETITIA – reprezinta cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean o poate adresa societatii Transurb S.A.

DATE CU CARACTER PERSONAL– orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

CONSIMŢĂMÂNT- al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – inseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

OPERATOR – inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

PERSOANĂ VIZATĂ – persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

UTILIZATOR – orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

LEGALITATEA – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare in scopul în care au fost colectate, respectiv tratarea si solutionarea petitiilor.

Baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal o reprezinta articolul 6 alineatul (1), literele c) si e)  din GDPR.

c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

 1. e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

Efectuarea de studii statistice, in masura in care vor fi facute, se vor face in baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR.

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate  in conformitate cu:

 • Prevederile GDPR;
 • Ordonanta nr.27/30.01.2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 • Regulamentul Intern, Contractului Colectiv de Munca, precum si in conformitate cu prevederile legale, specifice activitatii de transport pe care o desfasoara societatea noastra.

In situatia in care depuneti o petitie, societatea Transurb are nevoie de datele dumneavoastra in urmatoarele SCOPURI :

 • Oferirea, transmiterea sau comunicarea raspunsului cu privire la petitia depusa in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

Nota: In situatia in care aspectele sesizate in petitie necesita o cercetare mai amanuntita, termenul prevazut se va prelungi cu cel mult 15 zile, urmand ca petentul sa primeasca o informare in acest sens.

 • In analizarea detaliata a tuturor aspectelor semnalate in sesizarea/reclamatia sau sugestia formulata de petent;
 • In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile in cazul in care

prin aspectele mentionate in petitie se constata ca s-a savarsit o abatere disciplinara – fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Datele personale de identificare prelucrate in scopurile mai sus mentionate sunt: nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, varsta, data nasterii, telefon, email, CNP, semnatura olografa si semnatura in format digital.

Consecintele refuzului furnizarii datelor personale  

Dumneavoastra alegeti daca doriti sa sa semnalati o situatie ce face obiectul unei sesizari/reclamatie sau o sugestie, astfel ca de regula, nu sunteti obligat sa va furnizati informatiile personale catre Transurb S.A.. Totusi in masura in care ati optat pentru transmiterea unei petitii, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale, deoarce aceste informatii sunt necesare in situatiile si scopurile  prezentate mai sus .

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal –  înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă.

In baza prevederilor legale privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor  categoriile de destinatari pot fi :

 • Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 din Ordonanta nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
 • persoanele desemnate cu inregistrarea cererii, rezolvarea petitiilor si expedierea raspunsurilor catre petitionari;
 • conform art. 6, alin. (2) din Ordonanta mai sus mentionata, compartimentul responsabil cu tratarea petitiilor este obligat sa inainteze petitiile inregistrate catre compartimentele de specialitate, care fac obiectul petitiei, in vederea dispunerii de masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate;
 • Compartimentul IT – in cazul petitiilor formulate prin posta electronica sau prin completarea Formularului de sesizari online prezent pe site-ul societatii Transurb S.A.
 • Comisia de disciplina – in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile in cazul in care prin aspectele mentionate in reclamatie/sesizare se constata ca s-a savarsit o abatere disciplinara – fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Perioada de stocare a datelor

Potrivit prevederilor din Ordonanta 27/30.01.2002 petitiile si raspunsurile acestora vor fi arhivate  de catre responsabilul cu tratarea petitiilor dupa trimiterea raspunsului catre petitionar, un exemplar al raspunsului, alaturi de petitie si impreuna cu intreaga documentatie aferenta vor fi arhivate in mod cronologic si securizate prin masuri organizatorice de protejare a datelor dumneavoastra pe o perioada de 1 an de zile, urmand a fi distruse/sterse dupa expirarea acestei perioadei si numai daca datele dumneavoastra personale nu mai sunt necesare pentru scopurile enuntate mai sus. In plus, stocam datele dvs. personale in server-ul societatii pe o perioada de 90 zile de la transmiterea petitiei in format electronic.

Aveti posibilitatea, in anumite conditii prevazute de catre GDPR, sa exercitati dreptul de acces la date, dreptul de rectificare si de stergere, dreptul de restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, dreptul de retragere al consimtamantului,  inclusiv crearea de profile.

Responsabilul Transurb pentru protectia datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa dpo.transurb@gmail.com.

Protectia vietii private a copiilor

Intelegem importanta protejarii confidentialitatii copiilor in lumea online Acest formular online privind inregistrarea de petitii nu este destinat sau adresat in mod intentionat copiilor mai mici de 16 ani si se va respecta prevederile din GDPR cu privire la aceasta categorie de persoane.

 Este posibil ca din timp in timp sa actualizam aceasta politica si va vom informa in acest sens ori de cate ori este necesar. Aceasta versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost publicata in data 25.05.2018.